Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

1 Správce osobních údajů Společnost Jiří Přikryl, Opatov 76, 67528, IČ63427478, DIČCZ6412151955, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

2 Rozsah zpracování osobních údajů Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

3 Zdroje osobních údajů

-          přímo od subjektů údajů

-          velkoobchod

-          distributor

-          kamerový systém

-          veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

4 Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

-          adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

-          popisné údaje (např. bankovní spojení, obrazový záznam z kamerového systému)

-          další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

-          údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)

5 Kategorie subjektů údajů

-          zákazník správce

-          zaměstnanec správce

-          dopravce

-          dodavatel služby

-          návštěvník aj. osoby pohybující se v areálech správce, které jsou monitorovány kamerovým systémem

-          jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci

-          uchazeč o zaměstnání

6 Kategorie příjemců osobních údajů

-          velkoobchodníci

-          finanční ústavy

-          veřejné ústavy

-          zpracovatel

-          smluvní partneři zajišťující výběrová řízení na volná pracovní místa

-          státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

-          další příjemci (např. předání osobních údajů do zahraničí – státy EU)

7 Účel zpracování osobních údajů

-          účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

-          jednání o smluvním vztahu

-          plnění smlouvy

-          ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)

-          archivnictví vedené na základě zákona výběrová řízení na volná pracovní místa

-          plnění zákonných povinností ze strany správce

-          ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

8 Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

9 Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

10 Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

-          subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů

-          zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

-          zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

-          zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby

-          zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce

-          zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

11 Práva subjektů údajů

1)      V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

-          účelu zpracování,

-          kategorii dotčených osobních údajů,

-          příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

-          plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,

-          veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

-          skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

2)      Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

-          Požádat správce o vysvětlení.

-          Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.

-          Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.

-          Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.

-          Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.

-          Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.